تسمه های تایمینگ تاثیر شگرفی در روشهای انتقال نیرو ایجادکردند.تسمه های تایمینگ دارای قابلیتهای زیرمیباشند:

1-تنظیم زمان حرکت بخش های مختلف دستگاه که سابقا توسط زنجیرو چرخ دنده انجام می پذیرفت.
2-انتقال نیرو که سابقا توسط تسمه پروانه های متداول صورت می پذیرفت.
3-سیستم هایی که از تسمه تایمینگ استفاده می کنند هزینه نگهداری کمتری را نسبت به دیگرسیستم هادارا می باشند.

مزیتهای تسمه های تایمینگ عبارتند از:

1-سرنخوردن هنگام کارکردن

2-اتلاف انرژی بسیارکم

3-عدم نیاز به روغنکاری

4-عملکردتقریبا بدون صدا

5-مقرون بصرفه بودن

سیستم شماره گزاری :

تمامی تسمه های تایمینگ براساس مشخصات محصول علامتگذاری میشوند.سیستم شماره گزاری تسمه های تایمینگ شامل یک کد دربرگیرنده تعداد دندانه ها,نوع دندانه و پهنای تسمه میشود.

بعنوان مثال:22  107HTA

تعداد دندانه 107

نوع و گام دنده HTA

پهنای تسمه به میلیمتر22 

انواع تسمه تایمینگ

  • XL
  • L
  • H
  • HX
  • XXH