تسمه های شیاری که به نام تسمه های شیاری Vشکل نیزشناخته می شوند در برابر تغییرات حرارتی و روغن مقاوم بوده و ضد الکتریسیته ساکن می باشد.

 

ادامه مطلب...