تسمه های Vشکل چندخطی دنده ای دارای امتیازات زیر میاشند:

1-ساخت آنها فرمولاسیون ویژه ای ازترکیباتCRاست.
2-قدرت و استحکام بیشتری دارند.
3-لرزش و سروصدانداشته و برروی شیارفولی برنمی گردد.

انواع تسمه های Vشکل چندخطی دنده ای

  • RAX=حداکثرتعدادشیار=5
  • RBX=حداکثرتعداد شیار=4
  • R3VX=حداکثرتعدادشیار=7
  • R5VX=حداکثر تعدادشیار=4
  • RXPZ=حداکثرتعدادشیار=7
  • RXPA=حداکثرتعدادشیار=5
  • RXPB=حداکثرتعدادشیار=4

banded on work