تسمه های Vشکل روکشدار (ساده) ,تسمه هایی با قابلیت بالای انتقال نیرو,مقاوم دربرابرحرارت,روغن و ضدالکتریسیته ساکن هستند.

که دربسیاری ازکشورهای جهان مورداستفاده قرار می گیرند.به دلیل مقاومت آنها دربرابرتغییرات طولی,کارکرد چندتسمه درکنار هم امکان پذیراست.

کاربرد:

تسمه هایی مدور هستند که دارای کاربردهای گسترده ای درماشین آلات صنعتی وکشاورزی میباشند.این تسمه ازنظرفنی برای فولی های معمولی طراحی شده وبسیارمقرون به صرفه می باشند.

انواع تسمه های V شکل روکش دار(ساده)

  • Z=با عرض 10 میلیمتر
  • A=با عرض 12.5 میلیمتر
  • B=با عرض 17 میلیمتر
  • C=باعرض 22 میلیمتر
  • D=باعرض 32 میلیمتر
  • E=باعرض 40 میلیمتر