اولین تسمه تایمینگ در سال ۱۹۴۵ در اتومبیل مورد استفاده قرار گرفته است . در سال ۱۹۶۲ خودروی آلمانی گلاس۱۰۰۴ اولین خودرویی بود که از تسمه

تایمینگ استفاده کرد و به تولید انبوه رسید سپس در سال ۱۹۶۶ پونتیاك برایاولین بار در آمریكا از تسمه تایمینگ در محصول tempest خود استفاده کرد . در

سال ۱۹۶۶ شرکت Vauxhallt تولید طرح جدیدی از موتورهای ۴ سیلندر را آغاز کرد که در آن از تسمه تایمینگ استفاده می شد و همچنین ترکیب بندی

امروزه در غالب خودروها مورد استفاده قرار میگیرد.