توصیه های فنی در مورد تسمه های شیاری مورد استفاده اتومبیل

 1-قبل ازبرداشتن تسمه فرسوده,شکل مسیرتسمه را ترسیم کنید.

2-نوع شیارهای فولی وتسمه مطابقت داشته باشدو دقیقا درمحل خود قرار گیرند.

3-هنگام تعویض تسمه های شیاری,نخست آنرا روی فولی شیاردار و سپس روی سایر اجزاء نصب کنید.

4-قبل از جازدن تسمه,ظاهر تمام اجزاء مربوطه رابررسی کنید.

5-هر20 هزارکیلومتر تسمه هاراازنظر خوردگی ,ترک و سائیدگی بازرسی نمائید.

6-تسمه ها بهیچوجه نباید به روغن آغشته شده و از برسهای سیمی یا ابزار تیز برای تمیز کردن آنها استفاده شوند.

7-هنگام تعویض تسمه , هرزگرد و تسمه سفت کن را جهت عملکرد بهتر تعویض نمائید.

8-تسمه باید براحتی بادست درجای خود قرار گرفته و بهیچوجه نباید با فشار یا به کمک ابزار جازده شود.

9-هنگام تعویض تسمه ابتدا اتصال منفی باتری را قطع نمایید و سپس تسمه سفت کن را شل کرده و عقب نگه دارید تا تسمه براحتی جا زده شود.

10-قبل از تعویض تسمه ,بررسی کنید تا تعداد شیارهای تسمه صحیح باشند.