تسمه های وی شکل دندانه ای

تفاوت اصلی و عمده میان تسمه های وی شکل استاندارد  و تسمه وی شکل دندانه ای این است که تسمه دندانه ایی این قابلیت را دارد که به دور یک پولی کوچک به گردش درآید و مقدار دفع حرارت (میزان حرارت ایجاد شده بین تسمه و پولی در حین حرکت) را افزایش دهد. اگر پولی دستگاه شما کوچک است دندانه های تسمه باعث میشود تسمه به خوبی به پولی چنگ بزند و باعث افزایش چسبندگی تسمه به پولی ها می شود.

 

 

cogged

 

cogged v belt